Archivio per ospedale

Terminologia ospedaliera

Posted in Senza categoria with tags , , , , , on 17 dicembre 2013 by 方爱玲

Asportazione 切除 Qiēchú

Isteroscopia 子宫镜检查 Zǐgōng jìng jiǎnchá

Biopsia 活检 huójiǎn O ANCHE 活体组织切片 Huótǐ zǔzhī qiēpiàn

~ polipo endocervicale 子宫颈息肉 xíròu

~ endometrio 子宫内膜 nèi mó

~ polipo endometriale (dell’endometrio) 子宫内膜息肉

Terapia 疗法

Utero 子宫 Zǐ gōng

Cervice 子宫颈 Zǐ gōngjǐng

Ghiandola 腺 Xiàn

Day hospital 日间医院 Rì jiān yīyuàn